چهارشنبه 2 ارديبهشت 1400, 3:53 ق ظ

فرم ثبت نام در انتخابات شورای صنفی سال 1400

در خصوص ثبت نام داوطلب در انتخابات شورای صنفی دانشجویان : پس از مطالعه شرایط ذیل، اطلاعات فردی و آموزشی را تکمیل و واحد صنفی جهت شرکت در انتخابات را انتخاب نمایید

{S1:body}
{S2:body}
{S3:body}
{S4:body}
{S5:body}
{S6:body}
{S7:body}
{S8:body}
{S9:body}
{S10:body}
{S11:body}
{mota:body} {mota:validation}

{mota:description}

{meli:body} {meli:validation}

{meli:description}

{reshte:body} {reshte:validation}

{reshte:description}

{sokonat:body} {sokonat:validation}

{sokonat:description}

{SEND:body} {SEND:validation}

{SEND:description}

{name:body} {name:validation}

{name:description}

{number:body} {number:validation}

{number:description}

{phone:body} {phone:validation}

{phone:description}

{senf:body} {senf:validation}

{senf:description}