چهارشنبه 2 ارديبهشت 1400, 5:03 ق ظ

تعداد آرا انتخابات شورای صنفی دانشجویان

بیشترین میزان مشارکت دانشجویان در انتخابات شورای صنفی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

تعداد دانشجویان

دانشکده بهداشت

تعداد دانشجویان

خوابگاه دختران

تعداد دانشجویان

خوابگاه پسران

تعداد دانشجویان

دانشکده پرستاری و مامایی
این یک پیام است

متن مورد نظر اینجاست

متن مورد نظر اینجاست
اطلاعات بیشتر

گزارش تصویری / تنیس روی میز بانوان دانشکده

گزارش تصویری / تنیس روی میز آقایان دانشکده